Akcesoria robocze, Odzież robocza

KATEGORIE RĘKAWIC OCHRONNYCH

Do najczęściej występujących urazów kończyn górnych należą przede wszystkim uszkodzenia mechaniczne czyli:  przecięcia, przekłucia oraz otarcia.

Do branż szczególnie narażonych na takie zagrożenia należ m.in.:  Transport przedmiotów,  obróbka metali, szkła lub tworzyw sztucznych, budownictwo, przemysł spożywczy itp.  

Aby skutecznie ochronić się przed tymi zagrożeniami należy dobrać odpowiednie RĘKAWICE OCHRONNE

Rękawice ochronne ze względu na stopień zagrożenia przed którym chronią, dzielimy na  3 podstawowe grupy:

  1. Lekkie urazy mechaniczne – rękawice chroniące przed urazami, których skutki są powierzchniowe np. obtarcie naskórka, lekkie skaleczenia
  2. Średnio ciężkie urazy mechaniczne: np. przecięcia, obtarcia, ukłucia .
  3. Ciężkie urazy mechaniczne np. ukłucia i przecięcia ostrymi nożami z dużą energią

KATEGORIE RĘKAWIC OCHRONNYCH

Rękawice ochronne ze względu na stopień zagrożenia przed którym chronią, dzielimy na  3 podstawowe grupy:

  1. Lekkie urazy mechaniczne – rękawice chroniące przed urazami, których skutki są powierzchniowe np. obtarcie naskórka, lekkie skaleczenia
  2. Średnio ciężkie urazy mechaniczne: np. przecięcia, obtarcia, ukłucia .
  3. Ciężkie urazy mechaniczne np. ukłucia i przecięcia ostrymi nożami z dużą energią

Normy dotyczące wymagań dla rękawic ochronnych chroniących przed urazami mechanicznymi. 

PN-EN 388

Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.
Rękawice ochronne chroniące przed czynnikami mechanicznymi takimi jak obtarcia, przecięcia i przekłucia, których skutki są poważniejsze niż powierzchniowe.  Rękawice antyprzecięciowe.

PN-EN 381

Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową.
Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed przecięciami piłą łańcuchową. Rękawica spełniająca tą normę powinna być oznaczona piktogramem przy którym powinna być umieszczona cyfra oznaczająca klasę ochrony (od 0 do 4), czyli klasę prędkości łańcucha, przy której wykazano odporność rękawic na przecięcie.

PN-EN 1082

Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi.
Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przy pracy z nożami ręcznymi. Rękawice spełniające wymagania tej normy powinny być oznakowane piktogramem. Przy piktogramie nie stosuje się oznaczeń literowych ani cyfrowych.

PN-EN 14328

Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciem nożami z napędem.
Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przy pracach z nożami z własnym napędem. W przypadku tej normy nie stosuje się specjalnych znaków graficznych oznaczających rodzaj zagrożenia.

Norma EN ISO 374:2016 

Norma EN ISO 374-1:2016 wprowadza istotne zmiany w stosunku do poprzedniej normy z roku 2013:

-Zwiększenie ilości substancji testowych z 12 do 18.-

-Rezygnacja z klasyfikacji rękawic o ograniczonej ochronie chemicznej (znika piktogram ze szklaną zlewką).

-Podział rękawic na 3 typy: A, B i C.

-Modyfikacja piktogramu – zamieszczanie różnej liczby liter w zależności od typu.

-Usunięcie odniesienia do ochrony przed mikroorganizmami. Ochronę przed mikroorganizmami reguluje obecnie część 5 normy, tj.: EN ISO 374-5:2015.

Nowa norma wprowadza 3 typy oznaczeń piktogramów: typ A, B i C.

Cyfry i litery określające parametry rękawicy przyjmują wartości wg poniższych zależności:

Norma EN 374:2013 - wymagania, oznaczenia.

Norma EN 374:2013 dopuszcza dwa rodzaje oznaczeń rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi w zależności od ich poziomu ochrony: 

Pełna ochrona chemiczna

Ograniczona ochrona chemiczna

Rękawice o pełnej ochronie chemicznej spełniają wymagania w zakresie penetracji oraz przy badaniu permeacji muszą wykazać czas przebicia minimum 30 minut z co najmniej 3 substancjami testowymi z 12 standardowo zdefiniowanych przez normę, których listę przedstawiamy poniżej.

Kod literowy wybranych min. 3 substancji umieszczony zostaje pod piktogramem.

Rękawice o ograniczonej ochronie chemicznej spełniają wymagania w zakresie penetracji (tzw. rękawice szczelne) ale nie zapewniają czasów przebicia wymaganych do pełnej ochrony chemicznej.

Rękawica taka może również skutecznie chronić przed określonymi substancjami chemicznymi lecz konieczna jest tu jednoznaczna deklaracja odporności danej rękawicy wydana przez producenta.

Lista 12-tu standardowo zdefiniowanych substancji chemicznych wg normy EN 374:

Pozostałe oznaczenia rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi:

Piktogram informujący, że rękawica zapewnia również ochronę przed czynnikami biologicznymi (mikroorganizmy). Rękawice takie muszą posiadać wartość penetracji AQL 1,5 lub niższą.

Piktogram informujący, że rękawica spełnia dodatkowo określone wymagania w zakresie ochrony mechanicznej  EN 388

Piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania rękawicy.

Norma EN ISO 374-1:2016 (Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

-Test przenikania zgodnie z normą EN 374-2:2014

-Test przenikania zgodnie z normą EN 16523-1:2015, która zastępuje normę EN 374-3

-Test zniszczeniowy (degradacji) zgodnie z normą EN 374-4:2013. 

Norma EN ISO 374-1:2016 wprowadza istotne zmiany w stosunku do poprzedniej normy z roku 2013:

-Zwiększenie ilości substancji testowych z 12 do 18.

-Rezygnacja z klasyfikacji rękawic o ograniczonej ochronie chemicznej (znika piktogram ze szklaną zlewką).

-Podział rękawic na 3 typy: A, B i C.

-Modyfikacja piktogramu – zamieszczanie różnej liczby liter w zależności od typu.

-Usunięcie odniesienia do ochrony przed mikroorganizmami. Ochronę przed mikroorganizmami reguluje obecnie część 5 normy, tj.: EN ISO 374-5:2015.

Sposób oznakowania rękawic chemioodpornych - 3 typy

TYP

WYMAGANIA

ZNAKOWANIE

TYP A

Czas przenikania min. 30 minut dla co najmniej 6 substancji z listy

TYP B

Czas przenikania min. 30 minut dla co najmniej 3 substancji z listy

TYP C

Czas przenikania min. 10 minut dla co najmniej 1 substancji z listy

Lista 18-tu standardowo zdefiniowanych substancji chemicznych wg normy EN 374:2016

Nowelizacja normy rozszerzyła listę zdefiniowanych substancji testowych o 6 dodatkowych oznakowanych kolejno od litery M do T.

Norma EN ISO 374-5: 2016 – Rękawice chroniące przed przed mikroorganizmami

Rękawice chroniące przed mikroorganizmami muszą przejść test odporności na przenikanie zgodnie z normą EN 374-2:2014.

Jest możliwość deklaracji ochrony przed wirusami jeśli rękawice zostały przebadane zgodnie z ISO 16604:2004(metoda B).

Piktogram dla rękawic zapewniających ochronę przed bakteriami i grzybami.

Piktogram dla rękawic zapewniających ochronę przed bakteriami i grzybami oraz dodatkowo przed wirusami.

Related Posts