Ogólne warunki handlowe Schoenen4werk

Spis treści:

Artykuł 1 – Definicje

Artykuł 2 – Tożsamość firmy

Artykuł 3 – Zastosowanie

Artykuł 4 – Oferta

Artykuł 5 – Umowa

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Artykuł 9 – Cena

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie

Artykuł 12 – Transakcje dotyczące czasu trwania: czas trwania, anulowanie i przedłużenie

Artykuł 13 – Spory

Artykuł 14 – Płatność

Artykuł 15 – Procedura reklamacyjna

Artykuł 16 – Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Artykuł 1 – Definicje W tych warunkach stosuje się następujące definicje:

1. Okres do namysłu: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;

2. Konsument: osoba fizyczna, która nie wykonuje zawodu lub działalności gospodarczej i zawiera ze spółką umowę na odległość;

3. Dzień: dzień kalendarzowy;

4. Transakcja długoterminowa: umowa na odległość dotycząca szeregu produktów i/lub usług, której obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;

5. Trwały nośnik danych: każdy środek umożliwiający konsumentowi lub firmie przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe wgląd i odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej formie.

6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie do odstąpienia od umowy;

7. Firma: osoba fizyczna lub prawna oferująca konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;

8. Umowa na odległość: umowa, w ramach której w ramach zorganizowanego przez firmę systemu sprzedaży produktów i/lub usług na odległość wykorzystywana jest wyłącznie jedna lub więcej technik porozumiewania się na odległość;

9. Technologia porozumiewania się na odległość: sposób, za pomocą którego można zawrzeć umowę bez jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorstwa w tym samym pomieszczeniu.

Artykuł 2 – Tożsamość firmy

Firma: Aspiration

Jonckbloetplein 69 2523AV Haga

Adres e-mail: Winkel@schoen4werk.nl

Numer Izby Handlowej: 597900733

VAT: NL002527967B11

Adres firmy i adres odwiedzin: Beeklaan 143, 2562AD w Hadze, Jonckbloetplein 69, 2523AV Haga.

Tel./Whatsaap 0 647 419 400, 0 613 309 115

Godziny otwarcia: Od poniedziałku do piątku: od 12:00 do 20:00, w sobotę i niedzielę od 10:00 do 18:00.

Adres e-mail: Winkel@schoen4werk.nl

Artykuł 3 – Zastosowanie

1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty firmy oraz do każdej umowy zawieranej na odległość pomiędzy firmą a konsumentem.

2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszego Regulaminu zostanie udostępniony Konsumentowi.

3. Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, niezależnie od ust. poprzedzającego i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł go odczytać konsumenta można łatwo zapisać na trwałym nośniku danych.

4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a w przypadku sprzecznych ogólnych warunków, konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie to go dotyczy. jest jak najbardziej korzystne.

Artykuł 4 – Oferta

1. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub jest złożona pod pewnymi warunkami, zostanie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić dobrą ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli firma korzysta z obrazów, stanowią one prawdziwą reprezentację oferowanych produktów i/lub usług. Oczywiste pomyłki lub błędy w ofercie nie wiążą firmy.

3. Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla Konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:

  • cena zawiera podatki;
  • możliwe koszty dostawy;
  • sposób, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania są do tego wymagane;
  • czy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy;
  • sposób płatności, dostawy i wykonania umowy;
  • termin przyjęcia oferty lub termin, w którym firma gwarantuje cenę;

Artykuł 5 – Umowa

1.      Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem ust. 4, z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia określonych warunków.

2.      W przypadku, gdy Konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostało potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może odstąpić od umowy.

3.      W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć przekaz danych w formie elektronicznej oraz zapewnić bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.

4.      Przedsiębiorca może w ramach prawnych dowiedzieć się, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić wykonania zamówienia lub żądania podając uzasadnienie lub obwarować wykonanie specjalnymi warunkami.

5.      Przedsiębiorca najpóźniej w momencie dostarczenia produktu, usługi lub treści cyfrowych prześle konsumentowi następujące informacje, w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument mógł je zapisać w przystępny sposób na trwałym nośniku danych :

a. adres oddziału przedsiębiorcy, do którego Konsument może zgłosić reklamację;

B. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub jednoznaczne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;

C. informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażowym;

D. cena zawierająca wszystkie podatki produktu, usługi lub treści cyfrowych; w stosownych przypadkach koszty dostawy; oraz sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy na odległość; mi. wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na czas dłuższy niż rok lub na czas nieokreślony;

F. jeżeli konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy – wzór formularza odstąpienia od umowy.

6.      W przypadku transakcji terminowej postanowienie z ust. poprzedniego dotyczy wyłącznie pierwszej dostawy.

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument dokonując zakupu produktów ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Ten okres do namysłu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego wcześniej przez konsumenta i zgłoszonego firmie.

2. W okresie do namysłu konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu jedynie w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeżeli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt firmie wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami oraz – jeśli jest to rozsądnie możliwe – w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez firmę.

3.   Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganych prawnie informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres do namysłu wygaśnie dwanaście miesięcy po zakończeniu pierwotnego okresu do namysłu ustalonego zgodnie z poprzednimi akapitami niniejszego artykuł.

4. Jeżeli przedsiębiorca przekazał konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim akapicie, w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu do namysłu, okres do namysłu wygasa 14 dni od dnia, w którym konsument otrzymał te informacje.

Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

1. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, maksymalnie koszty zwrotu poniesie on.

2. Jeżeli Konsument zapłacił kwotę, firma zwróci tę kwotę możliwie najszybciej, jednak nie później niż 30 dni od dnia zwrotu lub odstąpienia od umowy.

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

1. Firma może wyłączyć prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w zakresie przewidzianym w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa odstąpienia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie stwierdził to w ofercie, najpóźniej w terminie przed zawarciem umowy.

2. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest wyłącznie w przypadku produktów:

a. które zostały stworzone przez firmę zgodnie ze specyfikacją konsumenta;

B. które mają wyraźnie osobisty charakter;

C. które ze względu na swój charakter nie podlegają zwrotowi;

D. które mogą szybko się zepsuć lub zestarzeć; mi. których cena jest uzależniona od wahań na rynku finansowym, na które spółka nie ma wpływu;

F. dla poszczególnych gazet i czasopism;

G. za nagrania audio i wideo oraz oprogramowanie komputerowe, w przypadku którego Konsument złamał pieczęć;

H. przeznaczone do stosowania na lub w ciele.

ARTYKUŁ 9 – CENA

1. W okresie ważności określonym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegną podwyższeniu, za wyjątkiem zmiany cen na skutek zmiany stawek podatku VAT.

2. Niezależnie od ust. poprzednim przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi o cenach zmiennych, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Ta odpowiedzialność za wahania oraz fakt, że podane ceny są cenami docelowymi, są podane w ofercie.

3. Podwyżki cen w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy wynikają z przepisów prawa lub przepisów prawa.

4. Podwyżki cen od 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł i: a. wynikają z przepisów prawa lub przepisów; Lub B. konsument ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem od dnia, w którym podwyżka ceny staje się skuteczna.

5. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

1. Firma gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacją podaną w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i/lub użyteczności oraz wymogami prawnymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. regulacje rządowe. Jeśli tak uzgodniono, firma gwarantuje również, że produkt nadaje się do użytku innego niż normalne.

2. Gwarancja udzielona przez firmę, producenta lub importera nie ma wpływu na uprawnienia i roszczenia, jakie Konsument może dochodzić wobec firmy na podstawie umowy.

Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie

1. Spółka dochowa najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.

2. Miejscem dostawy jest adres, który Konsument podał firmie.

3. Mając na uwadze postanowienia art. 4 niniejszych ogólnych warunków, firma zrealizuje przyjęte zamówienia terminowo, nie później jednak niż w terminie 30 dni, chyba że uzgodniono dłuższy termin dostawy. Jeżeli dostawa opóźni się lub zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane jedynie w części, Konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni od złożenia zamówienia. Konsumentowi w takim przypadku przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów oraz przysługuje mu prawo do odszkodowania. Koszty zamówienia, takie jak między innymi koszty wysyłki i koszty administracyjne, nie są objęte rekompensatą. Szkody następcze powstałe w wyniku rozwiązania umowy nie zostaną zrekompensowane.

4. W przypadku rozwiązania zgodnie z ust. poprzednim spółka zwróci wpłaconą przez konsumenta kwotę w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od rozwiązania.

5. Jeżeli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, firma dołoży wszelkich starań, aby udostępnić towar zamienny. Nie później niż w momencie dostawy, w sposób jasny i zrozumiały zostanie stwierdzone, że dostarczony zostanie przedmiot zamienny. W przypadku artykułów zamiennych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy.

6. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na firmie aż do chwili dostarczenia towaru konsumentowi lub przedstawicielowi wyznaczonemu wcześniej i ogłoszonym firmie, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 12 – Transakcje dotyczące czasu trwania: czas trwania, anulowanie i przedłużenie

Zakończenie

1. Konsument może w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony, której przedmiotem są regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zachowaniem ustalonych zasad odstąpienia od umowy oraz okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż niż jeden miesiąc.

2. Konsument może w każdej chwili wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony, której przedmiotem są regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, pod koniec czasu trwania, z uwzględnieniem ustalonych zasad odstąpienia od umowy oraz okres wypowiedzenia wynoszący maksymalnie jeden miesiąc. 3. Konsument może odstąpić od umów, o których mowa w ustępach poprzednich:

  • anulować w dowolnym momencie i nie ograniczać się do anulowania w określonym czasie lub w określonym okresie;
  • przynajmniej unieważnić w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zawarte;
  • zawsze anuluj z zachowaniem takiego samego okresu wypowiedzenia, jaki firma sobie ustaliła.

Rozszerzenie

Umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie może zostać automatycznie przedłużona ani odnowiona na czas określony. Niezależnie od poprzedniego ustępu umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostarczanie wiadomości codziennych oraz cotygodniowych gazet i czasopism może zostać automatycznie przedłużona na czas oznaczony do trzech miesięcy, jeżeli konsument odmówi zaakceptować niniejszą przedłużoną umowę. może wypowiedzieć przedłużenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc. Umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostawy produktów lub usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony jedynie wówczas, gdy konsument może w każdej chwili odstąpić od niej z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż miesięczny i okres wypowiedzenia nie dłuższy niż trzy miesiące, jeżeli umowa dotyczy regularnego, lecz rzadziej niż raz w miesiącu dostarczania dzienników, gazet i tygodników informacyjnych. Umowa na czas określony o regularne dostarczanie dzienników, wiadomości i tygodników w celach wprowadzających (prenumerata próbna lub wstępna) nie jest automatycznie kontynuowana i kończy się automatycznie po upływie okresu próbnego lub wstępnego.

Czas trwania

Jeżeli umowa obowiązuje dłużej niż rok, konsument może rozwiązać umowę w dowolnym momencie po upływie roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, chyba że rozsądek i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego czasu trwania.

Artykuł 13 – Spory

Umowy pomiędzy firmą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

Artykuł 14 – Płatność

1.      O ile umowa nie stanowi inaczej lub dodatkowe warunki, kwoty należne konsumentowi należy uregulować w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu do namysłu lub w przypadku braku okresu do namysłu, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy porozumienie. W przypadku umowy o świadczenie usługi termin ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.

2.      Sprzedając produkty konsumentom, konsument nigdy nie może być zobowiązany do zapłaty kwoty z góry wyższej niż 50% zgodnie z ogólnymi warunkami. Jeżeli została zastrzeżona płatność z góry, konsument nie może dochodzić żadnych praw w związku z realizacją danego zamówienia lub usługi(-ek) przed dokonaniem uzgodnionej zaliczki.

3.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wszelkie nieścisłości w przekazanych lub podanych przedsiębiorcy szczegółach płatności.

4.      Jeżeli konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o opóźnieniu w płatności i przyznaniu konsumentowi terminu 14 dni na dalsze uregulowanie zobowiązań płatniczych, jeżeli płatność nie zostanie dokonana dokonane w tym 14-dniowym terminie, od pozostałej do spłaty kwoty naliczane będą odsetki ustawowe, a przedsiębiorca będzie uprawniony do obciążenia poniesionymi przez niego pozasądowymi kosztami windykacji. Koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2500 EUR; 10% na kolejne 2500 € i 5% na kolejne 5000 € przy minimum 40 €. Przedsiębiorca może odstąpić od podanych kwot i wartości procentowych na korzyść konsumenta.

Artykuł 15 – Procedura reklamacyjna

1. Przedsiębiorca posiada odpowiednio nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamacje zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.

2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy zgłosić przedsiębiorcy w sposób wyczerpujący i jasny, w rozsądnym terminie, po stwierdzeniu wady przez konsumenta.

3. Reklamacje złożone przedsiębiorcy będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrywania, przedsiębiorca ustosunkuje się w ciągu 14 dni z potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.

4. Reklamację produktu, usługi lub usługi przedsiębiorcy można złożyć także za pośrednictwem formularza reklamacyjnego przesyłanego drogą elektroniczną po dokonaniu zakupu.

5. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w drodze wzajemnego porozumienia, powstaje spór podlegający procedurze rozstrzygania sporów.

Artykuł 16 – Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Postanowienia dodatkowe lub odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać na szkodę konsumenta i muszą być zapisane w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.